Lavindia bedriver rådgivande verksamhet huvudsakligen inom områdena affärs- och bolagsjuridik, affärsutveckling, företagsledning samt kapitalanskaffning och investeringar i onoterade bolag. Verksamheten riktar sig i första hand till mindre affärsdrivande grupperingar, främst inom läkemedel och vård/hälsa/skönhet och tjänstesektorn. Under namnet Lavindia Entertainment engagerar sig Lavindia inom de kulturella näringarna, främst inom filmproduktion.

I den juridiska rådgivarrollen fungerar Lavindia som ”bolagsjurist att hyra”. Mindre bolag har oftast inte den kritiska massan för att anställa sin egen jurist, samtidigt som det ställer sig väl dyrt att anlita de etablerade advokaterna för de mer vardagliga, men nog så viktiga, juridiska frågorna som ledningen ställs inför.
I denna roll vill Lavindia skapa en nära, personlig och långsiktig relation med uppdragsgivaren. Fördelen för uppdragsgivaren är naturligtvis att man får tillgång till och betalar för ”sin” bolagsjurist under den tid det behövs, per timme eller kanske en halv eller hel dag per vecka eller månad.
Lavindia fungerar också som affärsängel, vilket innebär att Lavindia är berett att ”ta risk” i klientbolagen. Detta kan göras dels genom insats av humankapital genom överenskomna arvodesupplägg, som kan anpassas till klienternas situation, dels genom finansiella investeringar.
Utöver egna resurser genom närstående bolag, ingår Lavindia i olika affärsängelnätverk och bolaget har ett väl utvecklat kontaktnät också inom de mer etablerade riskkapitalbolagen. Lavindia vill i första hand därför se sig som Humanriskkapitalbolaget, där delaktighet och engagemang, utöver kompetens, är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Inom ramen för Lavindia Entertainment engagerar sig Lavindia inom de kulturella näringarna, främst filmproduktion. Engagemanget syftar till att stärka privata finansiärers ställning i samband med investeringar i filmproduktioner för att därmed öka möjligheten till god avkastning. Avsikten är att samordna enskilda privata investerare med ett starkt filmintresse för att, i samarbete med andra intressenter, skapa en betydande aktör med möjlighet att påverka villkor och utveckling inom i första hand svensk filmproduktion.